Ελεγκτές της ΕΕ: Δίκτυο Natura 2000 Χρήζει καλύτερης διαχείρισης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης

Ειδική έκθεση αριθ. 1/2017: Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το δίκτυο περιλαμβάνει χιλιάδες περιοχές οι οποίες προστατεύουν, σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, διάφορους φυσικούς οικοτόπους και είδη.
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναγνωρίστηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε το δίκτυο Natura 2000 στην προστασία της βιοποικιλότητας, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι απομένει να σημειωθεί ακόμη σημαντική πρόοδος προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Τα κράτη μέλη δεν διαχειρίστηκαν αρκούντως ικανοποιητικά το δίκτυο Natura 2000, η κινητοποίηση πόρων της ΕΕ δεν ήταν η προσήκουσα και υπήρχε έλλειψη ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του δικτύου. 
Η χρηματοδότηση δεν ήταν επαρκώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες των περιβαλλοντικών περιοχών.

Οι ελεγκτές επισκέφθηκαν 24 περιοχές του δικτύου Natura 2000 στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των βιογεωγραφικών περιοχών στην Ευρώπη, και πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. 
Αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το δίκτυο Natura 2000 στην προστασία της βιοποικιλότητας, κατέληξαν ωστόσο στο συμπέρασμα ότι το δίκτυο δεν εφαρμόστηκε κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του.

Επομένως, το Συνέδριο διατυπώνει σειρά συστάσεων, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή του δικτύου, την αποσαφήνιση του πλαισίου χρηματοδότησης και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

πηγή: dasarxeio.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου